MFU Wellness Anti-Aging & Aesthetic

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และความงาม

ให้บริการรักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ขน ด้วยเลเซอร์ และยกกระชับใบหน้า หน้าเรียวด้วย ULTRAFORMER โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มเติมfacebook

MFU Wellness Check Up

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในทุกช่วงวัย โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกันอีกทั้งยังเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น กลุ่มโรค NCDs หรือ non-communicable diseases (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ที่เป็นตัวการที่นำไปสู่ความรุนแรงของโรคต่างๆ การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว 

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้ารับบริการ

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2564

0
งานตรวจสุขภาพ
0
งานวัคซีน
0
ห้องออกกำลังกาย
0
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม
0
บ้านเด็กเล็ก
Play Video

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการให้บริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพหน่วยบริการ ได้แก่      ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกวัคซีน คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็กและห้องออกกำลังกาย นั้น เนื่องจากปัจจุบันอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง จึงใช้อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสำนักงานชั่วคราว

MFU WELLNESS CENTER

link

FOLLOW US
เพิ่มเพื่อน

UPDATE