MFU WELLNESS CENTER

สุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

About Us

บริการของเรา

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

วิชาการและบริการฝึกอบรม

อบรมส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันโรค โดยให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินและติดตามพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย,ศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน, ศาสตร์ชะลอวัย, โภชนบำบัด, กายภาพบำบัด และจิตบำบัด

บริการด้านสุขภาพ

ประกอบไปด้วย งานตรวจสุขภาพ งานเภสัชกรรม งานเทคนิคการแพทย์ งานรังสีวิทยา งานหอพักฟื้นฟู งานกายภาพและฟื้นฟู งานแพทย์ทางเลือก งานโภชนาการ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม และบ้านเด็กเล็ก

แนวทาง การดำเนินงาน

ศูนย์บริการสุขภาพดำเนินงานภายใต้หลัก 3 P ดังนี้

PROMOTION

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยการฝึกอบรม การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและการสร้างผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน และ การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ในวงกว้างในระยะยาว

PREVENTION

ส่งเสิรมและดำเนินการให้ ประชาชนปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดย การฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรค ในทุกระดับและอาชีพ

checkup-cover
PREDICTION

มุ่งเน้นการตรวจ สุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อคัดกรองหา รอยโรค หรือแนวโน้มที่จะเกิดโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง เพื่อให้ การรักษาอย่างทันเวลา ลดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือลดความ รุนแรงของโรค อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและ ไม่เป็นภาระของสังคม

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

สถิติผู้เข้ารับบริการ

จำนวนผู้เข้ารับบริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- เดือนมกราคม 2564

0
ด้านบริการวิชาการ
0
ด้านบริการด้านสุขภาพ

Latest News

Update

ก้าวท้าใจ Season 3 (100 วัน 100 กิโลเมตร)

วันที่ 15 ก.พ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล.ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season

Update

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวเรื่องการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

สุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Healthy Blog

กิจกรรมส่งเสิรมสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

สร้างเครือข่ายสุขภาพ

โครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็ง จ.พะเยา

วันที่ 1 มี.ค. 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เวลา 10.00 น.

อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน

Health Guide

สูตรน้ำ Infused water

Infused water หรือน้ำหมักผลไม้ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่คนรักสุขภาพ โดยเฉพาะตระกูลเบอร์รี่เมื่อนำมาทำ infused (infusion) สารละลายน้ำได้อย่างพวกให้สารสี เมื่อนำเอาไปตรวจสอบค่า ORAC แล้วพบว่าสูง (Oxygen Radical Absorbance Capacity