ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ แก่ประชาชน

News

Health Guide

แนวทางการดำเนินงาน

ศูนย์บริการสุขภาพดำเนินงานภายใต้หลัก 3 P ดังนี้

PROMOTION

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยการฝึกอบรม การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและการสร้างผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน และ การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ในวงกว้างในระยะยาว

PREVENTION

ส่งเสิรมและดำเนินการให้ ประชาชนปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดย การฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรค ในทุกระดับและอาชีพ

checkup-cover
PREDICTION

มุ่งเน้นการตรวจ สุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อคัดกรองหา รอยโรค หรือแนวโน้มที่จะเกิดโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง เพื่อให้ การรักษาอย่างทันเวลา ลดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือลดความ รุนแรงของโรค อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและ ไม่เป็นภาระของสังคม

MFU WELLNESS CENTER

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

สุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Update, อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมโปรแกรมบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพและจิตทุกช่วงวัย

อบรมเพื่อให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก และการเลือกบริโภคจากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในเด็กกลุ่มวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง

อบรมเพื่อให้ความรู้

ให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สถิติผู้เข้ารับบริการ

จำนวนผู้เข้ารับบริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564

0
ด้านบริการวิชาการ
0
ด้านบริการด้านสุขภาพ