บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในงานการแข่งขันกิจกรรม Idea Creation: AMAZING THAILAND DRINK 2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. ได้ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย ATK ให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตาม ในงานการแข่งขันกิจกรรม Idea Creation: AMAZING THAILAND DRINK 2021 จัดโดยสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อป้องกันการแพร่และติดต่อของเชื้อโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

มฟล. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดูแลหอพัก รองรับนักศึกษาที่เดินทางกลับมา

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิตต์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ดูแลหอพัก เพื่อเตรียมดำเนินการคัดกรองและประเมินแก่นักศึกษาที่ประสงค์เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมหารือแนวทางกระบวนการดูแลนักศึกษา รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างกักตัว 14 วัน


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

เทศบาลตำบลท่าสุดลงพื้นที่เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ คณะทำงาน U2T ศูนย์บริการวิชาการ และส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุด ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด 11 หมู่บ้าน โดยร่วมกันเดินขบวนให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกาย และการลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีน โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

5 ท่าลดพุง chiangrai community COVID-19 covid19 Health Healthyfood Infused water NCDs sport U2T กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คิมบับ ตรวจสุขภาพ ตำบลแม่ข้าวต้ม วัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริการวิชาการ สลัด(ไข)มัน สุขภาพ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

ลงสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ลงสำรวจพื้นที่3ตำบล เพื่อช่วยรณรงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง7 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องวัคซีนโควิด-19


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. ได้รับหมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้ทางศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

#MFUfightCOVID19 #สภากาชาดไทย

Read more

โควิด-19 กับการดูแลจิตใจ

การดูแลจิตใจสำหรับบุคคลทั่วไป

การดูแลตนเองในภาวะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น นอกจากที่ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น การดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะหากสุขภาพจิตไม่ดีย่อมส่งมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและการดำเนินชีวิต ดังนั้นแนวทางในการดูแลจิตใจของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีดังนี

1. สติ ควรตั้งสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความรู้สึกวิตกกังวลจากสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

2. สงบ เปิดรับข่าวสารอย่างเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่ควรใช้เวลาในการรับสื่อที่มากจนเกินไป หากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด เช่น การฝึกการหายใจ การดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

3. ใส่ใจ ใส่ใจตนเอง ค้นหาศักยภาพของตนเองว่าสามารถเรียนรู้ หรือทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน หรืออยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ

4. สร้างพลังใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจัดการปัญหา อุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้ พูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวก เช่น “ทุกอย่างจะผ่านพ้นไป” “ฉันต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้” เป็นต้น  และปรับเปลี่ยนมุมมองออกจากเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ หาสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี เกิดพลังบวกในการดำเนินชีวิต

5. สัมพันธภาพ ถึงแม้ว่าต้องแยก รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะติดต่อกันไม่ได้ ดังนั้นควรรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ ติดต่อกับคนรู้จัก เพื่อน เพื่อพูดคุย รับฟัง เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน

การดูแลจิตใจสำหรับเด็ก

ช่วงที่เด็กๆ ต้องอยู่บ้าน เรียนออนไลน์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจทำให้เด็กรู้สึกเบื่อ ไม่มีความสุข หรือกลัว ดังนั้นการดูแลจิตใจของเด็กนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี

1. ชวนคุย ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของเด็กและชวนเด็กพูดคุย สอบถามเด็กว่าเค้าคิดหรือรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ข้อมูลข่าวสารที่เค้าได้รับนั้นมีอะไรบ้าง หากเป็นข้อมูลที่เข้าใจผิดก็จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารกับเด็กๆ นั้นควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย อาจใช้รูปภาพหรือการ์ตูนเป็นสื่อประกอบ

2. ชวนดูแลป้องกันตัวเอง สอนเด็กให้รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง เช่น วิธีการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การไม่เอามือมาจับหน้า จับตา ขยี้หน้า ขยี้ตา หรือเอามือเข้าปาก เป็นต้น โดยพ่อ แม่ หรือผู้ดูแลควรปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กด้วย

3. ส่งเสริมกิจกรรม ควรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสนใจ หรือให้เด็กช่วยเหลืองานบ้านตามศักยภาพของเด็ก อาจให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้เด็กรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กอีกทางหนึ่งด้วย

4. สร้างความรู้สึกปลอดภัย เด็กบางคนอาจกลัวว่า ถ้าพ่อแม่ติดเชื้อจะเสียชีวิต ดังนั้นการสร้างความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยให้กับเด็กว่าพ่อกับแม่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี และเค้าก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตและจัดการอารมณ์ตนเองให้เหมาะสม เพราะเด็กๆ สามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ใหญ่ได้ดี หากผู้ปกครองมีอารมณ์หงุดหงิดหรือโกรธควรตั้งสติและสงบอารมณ์ก่อนที่จะสนทนากับเด็ก หากไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ ควรขอความช่วยเหลือ เช่น สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 เป็นต้น

การดูแลจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงได้ จึงมักพบว่าจะมีการแยกผู้สูงอายุออกจากลูกหลาน เช่น ให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในห้องของตนเอง พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ ลูกหลานดูแลอยู่ห่างๆ ซึ่งพบว่ามักจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ โดยปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย ได้แก่ วิตกกังวล เครียด และอาจมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย ดังนั้นญาติหรือผู้ดูแลสามารถช่วยลดหรือจัดการความวิตกกังวลให้กับผู้สูงอายุได้ดังนี้

1. สังเกต สังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย ไม่มีสมาธิ รับประทานอาหารได้น้อยลง นอนไม่หลับ เป็นต้น

2. ใส่ใจ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ระบายความรู้สึกโดยมีท่าทีที่ใส่ใจในการรับฟัง ให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อผู้สูงอายุปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

3. สื่อสาร ควรใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ผู้สูงอายุบางท่านอาจมีปัญหาทางด้านการได้ยิน หรือการเข้าใจในข้อมูล ดังนั้นผู้สื่อสารจึงควรใจเย็น อดทน เพราะอาจต้องพูดเพื่อสื่อสารหลายครั้ง

4. ส่งเสริม พยายามกระตุ้นหรือชวนผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เช่น การเดินออกกำลังกายบริเวณบ้าน การร้องเพลง การสวดมนต์ หรือกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบโดยหลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด-19 แต่หากจำเป็นก็ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

หากพบว่าผู้สูงอายุมีความวิตกกังวล หรือเครียดมากกว่าปกติ หรือซึมเศร้า ควรขอรับการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

การดูแลผิวพรรณในฤดูร้อน

ในฤดูร้อน แสงแดดจัด ความร้อนและความชื้น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังได้หลายชนิด

โรคเชื้อราผิวหนัง ในบริเวณอับชื้น เช่นรอยพับ ขาหนีบ รักแร้ ก้น ทำให้เกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นของเชื้อรา ควรทำหมั่นอาบน้ำทำความความสะอาดอับชื้น การรักษาภาวะติดเชื้อราที่ผิวหนังสามารถใช้ยาทา ถ้าเป็นมากต้องใช้รับประทานร่วมด้วย

รูขุมขนอักเสบ อากาศร้อนเหงื่ออกมาก เชื้อแบคทีเรียเติบโตได้ดีก่อเกิดการอักเสบของรูขุมขน ตามรอยพับแขน  ขาหนีบ ก้น ถ้าไม่รักษาในระยะแรก อาจเกิดเป็นฝีได้ ควรใส่เสื้อผ้าโปร่งๆ หลวมๆ สบายๆ

ผด เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อจากคราบไคลเซลล์ผิวหนัง เกิดเป็นเม็ดเล็กใส สีแดงมีอาการคันตามบริเวณใบหน้า ลำคอ ตัว ข้อพับแขนและขา ป้องกันโดยใส่เสื้อผ้าโปร่ง ระบายอากาศได้ดี

โรคลมพิษ รังสีอัลตราไวโอเลตในแดดจัดจะกระตุ้นให้ผิวหนังเป็นปื้น นูน แดง ควรเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆ ผิวไหม้จากแสงแดด ผิวหนังจะมีสีแดง แสบร้อน และลอก ควรเลี่ยงแสงแดดจัดควรป้องกันโดยทาครีมกันแดด ใส่หมวก กางร่ม

สิว อากาศร้อนทำให้เป็นสิวได้มากขึ้นสาเหตุจากเหงื่อแบคทีเรียและความมันบนใบหน้า เมื่อรวมตัวกันจึงเกิดหัวสิวอุดตันรูขุมขนผลที่ตามมาเกิดรอยแดงรอยดำ หลุมสิวได้อีก

ฝ้า เป็นปื้นสีดำ หรือน้ำตาลบริเวณ โหนกแก้ม หน้าผาก แสงแดดกระตุ้นให้เซลล์สร้างเม็ดสี สร้างเม็ดสี เพิ่มขึ้น ควรทาครีมกันแดด กางร่ม เลี่ยงการออกแดดในช่วงแดดจัด

โรคเท้าเหม็น เนื่องจากเหงื่อออกมากและมีการติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง ฝ่าเท้า เกิดเป็นผิวหนังลอกเป็นแผ่นบริเวณง่ามนิ้วเท้า มีกลิ่นเหม็น ควรดูแลรักษาความสะอาดเท้า ซักหรือตากรองเท้าให้หายอับชื้น

เอกสารอ้างอิง : Sewon Kan et al Fitzpatrick’S Dermatology 9th Edition, Volume1-2’, 2019


นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์
นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์

แพทย์ด้านเลเซอร์ความงามและผิวพรรณ

Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก และการเลือกบริโภคจากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในเด็กกลุ่มวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขและนักโภชนาการ บรรยายให้ความรู้

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงลดการเกิดโรคได้ เพราะฉะนั้นการอ่านฉลากอาหารก่อนรับประทานนั้นมีความสำคัญ

ตัวอย่างฉลากอาหาร

–    ชื่ออาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายทุกชนิดจะต้องแสดงชื่ออาหารบนฉลาก
ซึ่งเป็นการแสดงชื่อสามัญที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ ช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

–   วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่บริโภคนั้นไม่เก่าเก็บ ไม่หมดอายุ

–   ส่วนประกอบ บอกให้ทราบว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไร ในปริมาณเท่าใด มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ไม่ต้องการได้

–   ผู้ผลิต/ผู้แบ่งบรรจุ/ผู้นำเข้า เพื่อให้รู้ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า เวลาที่พบปัญหาการบริโภคที่เป็นข้อบกพร่องของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยได้

–   ปริมาณของอาหาร เพื่อให้รู้ปริมาณที่บรรจุ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเมื่อเปรียบเทียบต่างยี่ห้อกัน

–   เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เพื่อให้รู้แน่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

–   คำเตือน (ถ้ามี)เพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างอาจไม่เหมาะกับบุคคลบางประเภท เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

–  วิธีปรุงหรือวิธีใช้ (ถ้ามี) เพื่อให้รู้วิธีปรุง หรือวิธีใช้ ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน เช่น อาหารบางชนิดต้องให้ความร้อนตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดก่อนจึงจะบริโภคได้

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

ให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนั้นประสบปัญหา Air Pollution ส่งผลกระทบต่อหลายๆสิ่งบนโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ต้องสูดดมควันพิษเหล่านี้ทุกๆวัน กลไกการทำงานของธรรมชาติ กระบวนการการเกิดฝนก็คลาดเคลื่อนไปด้วย และเป็นปัญหาเรื้อรังมาเนิ่นนาน ทำให้มนุษย์เราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่…เราสามารถป้องกันได้โดยการทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดและช่วยกันแก้ไขป้องกัน หยุดเผ่าป่า ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคCovid-19 เพียงเท่านี้เราก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์กลับมา และอย่างลืมล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยนะครับ #แล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน


Training

Read more

ตรวจสุขภาพพนักงาน โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับบุคลากรของโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 263 คน แบ่งเป็นพนักงงาน 75 คน และ พนักงานรายวันอีก 188 คน ทางโรงงานได้การตอบรับดีมาก เราหวังว่าปีหน้าทางโรงงานหลวงที่ 1 จะให้โอกาสเราเข้าไปดูแลสุขภาพอีก

Read more