Categories
Update ตรวจสุขภาพ

MFU Wellness Center จับมือ ฟูจิฟิล์ม ออกหน่วยตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มฟล. (MFU Wellness Center) ให้การต้อนรับ มร.โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร.ยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และ นายฐาปกรณ์ จิตติเลิศวุฒิ หัวหน้าหน่วยธุรกิจการแพทย์ บริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย” ในพื้นที่บ้านเล่าลิ่ว และบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 […]

Categories
ตรวจสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ กฟภ.และบุคลากร มฟล. ตรวจสุขภาพ

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพ ยินดีและพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย และบุคคลทั่วไป โดยเราจะให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในรายการตรวจที่สามารถเบิกจ่ายได้รวมไปถึงบุคคทั่วไปที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี สามารถเข้ารับการตรวจด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 999  ซึ่งประกอบด้วย 12 รายการตรวจที่ครอบคลุมทั้งไขมัน น้ำตาลในเลือด การทำงานของตับรวมไปถึงเอกซ์เรย์ทรวงอก และเรายังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย โดยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 0 5391 7536 ศูนยืตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ facebook MFU Wellness Center เพื่อให้ได้รับการติดตามภาวะสุขภาพ โดยมีการประเมินเพื่อฉายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อวิเคราะห์และแปลผลโดยรังสีแพทย์ และประเมินความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น โดยใช้เครื่องตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram:EKG) และ ตรวจประเมินภาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะเลือดจาง,การติดเชื้อของการประเมินลักษณะและปริมาณเม็ดเลือด โดยแจ้งผลจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ RELATED STORIES Uncategorized ยินดีต้อนรับ กฟภ.และบุคลากร มฟล. ตรวจสุขภาพ […]

Categories
ตรวจสุขภาพ อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดโครงการ ติดตามภาวะสุขภาพ (Prediction) กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะเลือดจาง,การติดเชื้อของการประเมินลักษณะและปริมาณเม็ดเลือด โดยแจ้งผลจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และ อาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลนางแล เพื่อให้ได้รับการติดตามภาวะสุขภาพ โดยมีการประเมินเพื่อฉายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อวิเคราะห์และแปลผลโดยรังสีแพทย์ และประเมินความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น โดยใช้เครื่องตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram:EKG) และ ตรวจประเมินภาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะเลือดจาง,การติดเชื้อของการประเมินลักษณะและปริมาณเม็ดเลือด โดยแจ้งผลจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ RELATED STORIES Uncategorized กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 2022-05-06 Uncategorized Update พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 2022-04-20 […]

Categories
ตรวจสุขภาพ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคสำหรับชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติและชาวบ้านยากจน ณ หมู่บ้านห้วยส้าน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 103 คน โดยตรวจ ATK ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทุกคน RELATED STORIES Uncategorized ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติ 2022-04-20 Uncategorized Update ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน LANNA Festival 2022-04-08 Update Update ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat Group) 2022-04-01 Update Update ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2022-04-01 Update Update ATK นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ […]

Categories
ตรวจสุขภาพ อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดกิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อคัดกรองและป้องกันไม่ให้เกิดโรค ณ สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ตรวจสุขภาพ ( อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2565 จากนั้นให้นักศึกษากลับมาฟังผลตรวจในวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2565 จากสถิติรายงานทางห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพฯ ในส่วนของข้อมูลตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 398 คน ที่เรียนในสาขาวิชา (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้ตรวจเลือดประเมินสภาวะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus) พบว่ามีเพียงจำนวน 69 คน รายงานผลบวก (Positive) […]

Categories
ตรวจสุขภาพ

มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP) -หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคสำหรับชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติและชาวบ้านยากจน ณ โรงเรียนห้วยหยวกป่าโซ หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากคืนก่อนเดินทางฝนตกหนักจึงทำให้รถตู้ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถขับขึ้นได้ ทางมูลนิธิ ADRA จึงเปลี่ยนไปใช้รถกระบะแทน RELATED STORIES ตรวจสุขภาพ มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP) -หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ 2022-03-25 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อ.ฝาง 2022-03-23 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (ดอยคำ) อ.แม่จัน 2022-03-18 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP) 2022-03-17 ตรวจสุขภาพ Update ศูนย์บริการสุภาพฯ รุดหน้าทำแผน 5 ปี รองรับการให้บริการตึกใหม่ในปี 66 […]

Categories
ตรวจสุขภาพ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อ.ฝาง

เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่พนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพนักงงานเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคประจำปี และเป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP, HACCP ทั้งหมด 277 คน ทั้งนี้ทางศูนย์บริการสุขภาพจะรายงานผลตรวจสุขภาพไปยังผู้ประสานงานโรงงานในลำดับต่อไป Training Check up Health Guide Community Health Network

Categories
ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (ดอยคำ) อ.แม่จัน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 งานตรวจสุขภาพ ประจำศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองโรคประจำปีให้แก่พนักงานสังกัดโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 หรือโรงงานดอยคำ บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้โรงงานดอยคำเข้ารับการตรวจสุขภาพกับศูนย์ทุกปี โดยทางศูนย์ได้รายงานผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยนักโภชนาการและการออกกำลังกายให้เหมาะสมโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา Training Check up Health Guide Community Health Network

Categories
ตรวจสุขภาพ

มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 มูลนิธิแอ๊ดแวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (Adventist Develoment and Relief Agency หรือ ADRA ประเทศไทย) ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพ Framework of Cooperation For Cooperative Support in Provision of Health Care Services between กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวม 6 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านหัวแม่คำ หมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่บ้านกระ หมู่บ้านโป่งไฮ หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ และหมู่บ้านห้วยส้าน เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหรือภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการสำหรับชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติและชาวบ้านยากจน ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยครั้งนี้ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านหัวแม่คำ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 86 คน และจะออกให้บริการตรวจสุขภาพในหมู่บ้านที่เหลืออีกประมาณ 500 คน โดยรายการตรวจมีดังนี้1.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)3.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)4.ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด […]

Categories
Update ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพแก่บุคลากร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรและกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ เภสัชกรหญิง กุลนิภา บุญศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ได้หารือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับ พ.อ. อภินันท์ พรหมจรรยา รอง ผบ.นพค.35 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “1 ปีนี้ เราไม่อ้วน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง Training Check up Health Guide Community Health Network