Categories
Update ตรวจสุขภาพ

MFU Wellness Center จับมือ ฟูจิฟิล์ม ออกหน่วยตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มฟล. (MFU Wellness Center) ให้การต้อนรับ มร.โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร.ยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และ นายฐาปกรณ์ จิตติเลิศวุฒิ หัวหน้าหน่วยธุรกิจการแพทย์ บริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย” ในพื้นที่บ้านเล่าลิ่ว และบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 […]

Categories
Update อบรมเพื่อให้ความรู้

ชาวนางแล ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล ได้จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมอบรมการดูแลตนเอง และติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ณ วัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล จึงได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรมประจำศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองและติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน และ กลุ่มที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย ช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้และการสาธิตแบบเวียนฐาน 1.สถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง […]

Categories
Update อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID -19

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแกนนำชุมชน, อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการในการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้เรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล กล่าวเปิดงาน และ ภญ. กุลนิภา บุญศรี และคุณณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย RELATED STORIES Uncategorized อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID -19 2022-05-11 Uncategorized อบรมเพื่อให้ความรู้ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ 2022-05-06 อบรมเพื่อให้ความรู้ Update ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ใน จ.เชียงราย 2022-05-06 Update ตรวจสุขภาพ กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 2022-05-06 ตรวจสุขภาพ Update พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง […]

Categories
Update

ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ใน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรม ส่งเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับพระสงฆ์ โดยได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน และวัดป่าแงะเมืองชุม อ.ป่าแดด รวมจำนวน 54 รูป RELATED STORIES Update ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ใน จ.เชียงราย 2022-05-06 Update ตรวจสุขภาพ กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 2022-05-06 ตรวจสุขภาพ Update พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 2022-04-20 Update อบรมเพื่อให้ความรู้ โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 2022-04-19 อบรมเพื่อให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติ 2022-04-19 ตรวจสุขภาพ Update ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK […]

Categories
Update

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยใน สำนักงานชั่วคราวศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้อำนวยการและพนักงานประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ เข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมืองของทางล้านนาให้คงสืบต่อไป และในการนี้เลยถือโอกาสรดน้ำดำหัวและขอสูมาอภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพฯ และ นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม ประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต RELATED STORIES Uncategorized พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 2022-04-20 Uncategorized อบรมเพื่อให้ความรู้ โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 2022-04-19 อบรมเพื่อให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติ 2022-04-19 ตรวจสุขภาพ Update ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน LANNA Festival 2022-04-08 Update Update ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย […]

Categories
Update

ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน LANNA Festival

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 แบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “LANNA Festival ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ มนต์เสน่ห์ล้านนา” ณ ลานดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2565 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 450 คน โดยทางผู้จัดได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานว่าก่อนเข้าร่วมงานทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้างาน เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  RELATED STORIES Update ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน LANNA Festival 2022-04-08 Update Update ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat […]

Categories
Update

ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat Group)

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat Group) โดยมี Mr. Richard Albertson เป็นผู้นำคณะ ได้รับการต้อนรับโดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการสุขภาพฯ โดยมี เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม เป็นผู้นำเยี่ยมชมการให้บริการต่างภายในศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้แก่ คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกวัคซีน และชมการสาธิตของว่างเพื่อสุขภาพต้อนรับหน้าร้อนในเมนู มะยงชิดลอยแก้ว โดย นักโภชนาการ Previous Next RELATED STORIES ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat Group) 2022-04-01 Uncategorized Update ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2022-04-01 Update Update ATK นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ 2022-03-28 Update ตรวจสุขภาพ […]

Categories
Update

ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรม ส่งเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับพระสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 21 รูป โดยได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง RELATED STORIES Update ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2022-04-01 Update Update ATK นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ 2022-03-28 Update ตรวจสุขภาพ กิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง 2022-03-28 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP) -หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ 2022-03-25 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อ.ฝาง 2022-03-23 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (ดอยคำ) อ.แม่จัน […]

Categories
Update

ATK นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดตั้งจุดให้บริการตรวจ COVID-19 โดยวิธี ATK เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้แก่นักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ – จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี(E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง RELATED STORIES Update ATK นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ 2022-03-28 Update ตรวจสุขภาพ กิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง 2022-03-28 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ มูลนิธิ ADRA จัดโครงการการเข้าถึงสุขภาพของคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP) -หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ 2022-03-25 ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อ.ฝาง […]

Categories
Update

ศูนย์บริการสุภาพฯ รุดหน้าทำแผน 5 ปี รองรับการให้บริการตึกใหม่ในปี 66

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหาร ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ ประชุมระดมสมอง เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพฯ 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569)” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ. ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพฯ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้โดยมีเนื้อหาเพื่อมุ่งเน้นให้ศูนย์บริการสุขภาพสามารถให้บริการด้านสุขภาพในด้านต่างๆอย่างเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริการคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม บริการวิชาการและฝึกอบรม และบริการด้านโภชนาการ เป็นต้น และมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน บุคลากรทุกตำแหน่ง และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ศูนย์บริการสุขภาพฯ ก้าวสู่หน่วยงานการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยยึดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากล Training Check up Health Guide Community Health […]