สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

Posted Leave a commentPosted in Update

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. ได้รับหมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้ทางศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

#MFUfightCOVID19 #สภากาชาดไทย

โครงการตรวจสุขภาพสำหรับพระสงฆ์

Posted Leave a commentPosted in Update, ตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดโครงการตรวจุสภาพสำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนโดย คุณชัย โสภณพนิช และครอบครัว มีพระสงฆ์เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 171 รูป ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดวันให้บริการเป็นวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก มีพระสงฆ์มาตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 39 รูป

และจะดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 3, 24 เมษายน 2564 จนครบ 171 รูป เพื่อตรวจเช็คสุขภาพรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น และถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยมี ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ เป็นผู้อ่านผลตรวจแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งผลตรวจทำให้ทราบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีค่าน้ำตาลในเลือดและไขมันสูง สาเหตุเนื่องจากอาหารที่บิณฑบาตนั้นส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ล้วนมีแต่ของมันของทอดทั้งนั้น และพระท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ ทางศูนย์ฯได้ตะหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งและจะนำปัญหานี้ไปหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

Image : PR MFU

ออกสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รอบ มฟล. วางแผนส่งเสริมป้องกันโรค

Posted Leave a commentPosted in Update

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) ออกสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รอบมหาวิทยาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเริ่มที่ตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม

ก้าวท้าใจ Season 3 (100 วัน 100 กิโลเมตร)

Posted Leave a commentPosted in Update

วันที่ 15 ก.พ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล.ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) เชิญชวนคนเชียงรายร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) จังหวัดเชียงราย มีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ศูนย์บริการสุขภาพฯ นำโดย พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านการออกกำลังกายและได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามให้บริการตรวจสภาพผิวหน้าฟรี รวมไปถึงสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพภาคเหนือตอนบน 2

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Posted Leave a commentPosted in Update
มาตรการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

คำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) สำหรับสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน

ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวเรื่องการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งองค์กรอนามัยโลก จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศว่าเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัส ดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันหรือลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อันจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข แต่ไม่ได้หมายถึงให้ทั่วโลกใช้มาตรการจำกัดการค้าต่อจีน หรือจำกัดการเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คืออะไร

COVID-19 เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มมีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือโรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา COVID-19 คือ ไวรัสกลุ่มโคโรนาที่พึ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

จังหวัดเชียงราย ได้ตะหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  


คำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น

กรณีที่มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
1.แจ้งครู/อาจารย์ เพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์และพื้นที่การระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2.สถานศึกษาแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามอาการ
3.ให้พิจารณาหยุดเรียน 1 – 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยในระหว่างที่พักอยู่บ้าน ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม
4.หลังเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง

คำแนะนำเมื่อยังไม่มีการระบาด

1.ให้ความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ใว้ในสถานศึกษา เช่น โปสเตอร์ สอนอบรมการล้างมืออย่างถูกวิธีและสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
2.กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือครูอนามัย เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าสาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการในห้องพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา
3.หากพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาป่วยหรือขาดเรียนจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นรับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
4.ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ
5.จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ในห้องเรียนในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
6.จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีอาการออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่นๆ

คำแนะนำเมื่อมีการระบาด

1.จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้ำมูก บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกเช้า เพื่อแยกผู้ป่วยที่มีอาการไปยังสถานที่จัดเตรียมไว้
2.ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะป่วยที่บ้าน และที่สถานศึกษา
3.การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น หลายห้องเรียน หลายชั้นเรียน กรณีเป็นโรงเรียนประจำหรือหอพัก ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณหอพัก หากเป็นโรงเรียนไปกลับ ให้เน้นย้ำการอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมชน
4.ควรมีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์ อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น ด้วยน้ำ หรือเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
5.จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน ในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
6.จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียน/นักศึกษาที่มีอาการออกจากนักเรียน/นักศึกษาที่มีอาการป่วยอื่นๆ
7.จัดระบบสื่อสาร ทำความเข้าใจ การดำเนินงาน ควบคุมการระบาดกับผู้ปกครอง
8.กรณีสถานศึกษาที่มีรถรับ-ส่ง ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่สัมพัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้


คำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ

1.ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับพนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
2.จัดหาสบู่เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือและหน้ากากอนามัย ภายในอาคารสถานที่ทำงาน เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน สุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการพนักงาน
3.ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
4.เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทำความสะอาดถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคโดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสามหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานและดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้บ่อยๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ
5.รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้างานและทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก
6.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานที่จับประตู ห้องน้ำด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70%  แอลกอฮอล์
7.ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้งานแล้ว อาจปนเปื้อนสารคัดหลังของผู้บริโภค เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรปิดปากถูงให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

คำแนะนำสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน

1.ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อสำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2.หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงานควรสวมหน้ากากอนามัย
3.หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงาน หรือแนะนำให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย

(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

โคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Posted Leave a commentPosted in Update

โคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV)

สถิติผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,737 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,794 ราย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)  ส่วนในประเทศไทย ณ ขนาดนี้พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) เพื่อแจ้งให้นักศึกษาและบุคลาการได้ตระหนักและหาวิธีป้องกันตนเอง

ต่อมา วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center ได้รับหมอบหมายให้ตั้งจุดให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัสอย่างถูกวิธีแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ณ โรงอาหาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงาน MFU Wellness Center

Posted 3 CommentsPosted in Update

วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness center ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 คน คือ Ms.Inka Kratochvílová, Ms.Lcia Balounová และ Ms.Marketa Walterová จาก University of South Bohemia ซึ่งทั้งสามคนได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพ และบ้านเด็กเล็ก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสุขภาพและบ้านเด็กเล็ก MFU Child Home กำลังบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์แก่นักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุม IPD ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาววิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ช่วงเช้ามีการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและภารกิจ รวมไปการให้บริการของ MFU Wellness center และบ้านเด็กเล็ก MFU Child Home โดย เภสัชกรหญิง กุลนิภา บุญศรี และพยาบาลประจำบ้านเด็กเล็ก คุณพิมพ์ศิริ พรหมใจษา

ต่อมาในช่วงบ่าย ได้จัด workshop ทำอาหารว่างเล็กๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือทำเอง โดยนักโภชนาการประจำศูนย์บริการสุขภาพ ในเมนูที่มีชื่อว่า “มังกรคาบแก้ว หรือ ม้าฮ่อ” (Galloping horse Crystal Dragon  Fruits Served with Sweet and Savory Peanut Sauce)  วิธีทำ ขั้นตอนแรกตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่กระเทียม เจียวกระเทียมให้หอมแล้วใส่หมูสับที่เตรียมไว้แล้วกับน้ำตาลปี๊บลงไป คนให้เข้ากันจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าแล้วคนจนเหนียว แล้วใส่ถั่วป่นลงไปคลุกจนเข้ากัน ตักขึ้นพักเย็น ขั้นตอนต่อไปให้ผ่าผลไม้เป็นแผ่นแล้วปั้นใส้เป็นทรงกลมวางไว้บนผลไม้ ใช้ไม้เสียบไว้เพื่อไม่ให้ใส้หลุดกับผลไม้หลุดออกจากกัน แต่งหน้าด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นเส้นจะทำให้มีสีสันหน้ารับประทานยิ่งขึ้น 

ส่วนผสม
____________
INGREDIENTS
1 cup pork belly, minced
1/2 cup shrimp meat, minced
2 tablespoons shrimp tomalley
1/2 cup roasted unsalted peanuts, crushed
1 tablespoon coriander root
1 tablespoon thai garlic
1 tablespoon white peppercorns
3 tablespoons shallots, sliced finely
1 teaspoon salt
3 tablespoons fish sauce
3/4 cup palm sugar
3 tablespoon oil for frying

ผลไม้เลือกได้ตามใจชอบ 
-sweet orange 
-tangerine
-pineapple
-pomelo
-sweet mango
-star fruit
-apple
-lychee
-strawberries 

ฝีมือการทำมังกรคาบแก้ว หรือ ม้าฮ่อ" (Galloping horse Crystal Dragon Fruits Served with Sweet and Savory Peanut Sauce) โดยนักศึกษา

หนึ่งในกลุ่มนักศึกษาได้บอกว่า ต้องการที่จะศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ผู้คน และสิ่งอื่นๆในประเทศที่อยู่ห่างใกลจากประเทศที่เค้าอาศัยอยู่ จึงเลือกที่จะมาเรียนรู้ที่ประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานศูนย์บริการสุขภาพหวังว่าจะทำหน้าที่ให้ความรู้และเกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาให้มากที่สุด 

ทำน้ำอัญชันมะนาว
เยี่ยมชมห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เยี่ยมชมห้องจ่ายยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Last news

เปิดตัวสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ

Posted 6 CommentsPosted in Update
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU Wellness Center ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการด้านสุขภาพในงานเปิดตัวสำนักวิชาใหม่สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Integrative Medicine , Mae Fah Luang University

___

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 MFU Wellness Center ได้นำเสนอเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Infused Water น้ำหมักผลไม้ต่างๆ รวมไปถึงสมุนไพร ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควมคุมน้ำหนัก และเติมพลังความสดชื่นให้แก่ร่างกาย รวมไปถึงแนะนำในเรื่องของโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมชะลอวัย, โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา, โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนแต่งงาน, โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและโปรแกรมตรวจหามะเร็ง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของเราเป็นอย่างมาก

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธของศูนย์บริการสุขภาพ

 มฟล.จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตร Traditional Chinese Medicine Field Training Program และในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต อ่านข่าวต่อได้ที่ \\ https://bit.ly/2YeOB5J

เนื้อหาล่าสุด

บ้านเด็กเล็ก มฟล. ฉลองวันเกิดให้กับนักเรียน อายุครบ 1 ขวบ

Posted 3 CommentsPosted in Update
น้องวาวากับเค้กมากมาย จะทานหมดมั้ยเนี่ย

เรื่องราวน่ารักเกิดขึ้นที่บ้านเด็กเล็กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรานี่เองวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเกิดของเด็กนักเรียนรุ่นพี่ทั้งสาวคน คือ น้องน้ำขิง น้องวาวา และน้องตะวัน แต่น่าเสียดายที่น้องตะวันไม่ได้มาร่วมเป่าเค้กด้วยกัน เนื่องจากป่วย แต่ไม่เป็นไร เพื่อนๆจะทานเค้กในส่วนของตะวันเอง งี้ก็ได้เหรอ

หัวหน้าห้อง ซารีน่า ขาใหญ่ประจำบ้าน เธอกินแต่ท็อปปิ้งอย่างเดียว ไม่แตะขนมเค้กเลย

งานวันเกิดเล็กๆที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความอบอุ่นของเด็กๆ เกิดจากความตั้งใจของผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ อยากให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกัน จึงเกิดเป็นงาน Happy birth day ฉลองอายุครบ 1 ขวบ ของหนูน้อยทั้งสามคน ต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ ภาพน้องวาวาป้อนเค้กให้น้องน้ำขิง บ่งบอกว่าเด็กทุกคนในบ้านหลังนี้รักกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน บางครั้งอาจมีแย่งของเล่นกันบ้าง แต่สุดท้ายก็กลับมาเล่นด้วยกันอยู่ดี 

ทุกคนทำหน้าสงสัยกันหมด

MFU Child Home หรือบ้านเด็กเล็ก มฟล. ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ในมอ) อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสุขภาพ ให้บริการดูแลบุตรหลานของท่าน ตั้งแต่ อายุ 3 เดือน ไปจนถึง 3 ปี โดยภายในบ้านจะแบบออกเป็น 3 ห้องหลัก เพื่อดูแลเด็กตามช่วงอายุ มีคุณครูเด็กเล็กและพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกวันจะมีกิจกรรมประจำวันเพื่อพัฒนาการที่สมวัยของเด็กทุกคน ทางศูนย์ได้เปิดให้บริการกว่า 2 ปีแล้ว ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใว้วางใจบ้านเด็กเล็กของเรา  

ถ่ายรูปรวมกันหน่อย

Last Event

พิธีดำหัวปีใหม่ พ.ศ.2562

Posted 2 CommentsPosted in Update

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า “ส้มป่อย มวลบุปผา สูมา ปฐมาธิการบดี” ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 15.30 น. ขบวนแห่กลองและพานดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรย์สมเด็จย่าเดินทางมาถึงยังลานดาว หลังจากนั้น ผศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำพิธีวางพานดอกไม้และรดน้ำบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

เวลาต่อมา รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวคำขอสูมาแด่อธิการบดี เพื่อเป็นการขออภัยในสิ่งที่ล่วงเกินทั้งกายและใจ จากนั้นแต่ละหน่วยงานทยอยขึ้นไปมอบของที่ระลึกและน้ำส้มป่อยแก่อธิการบดีพร้อมรับพรจากอธิการบดีร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ชื่นมื่น โดย พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา บุณยืน หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้ง รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะทำงานมอบของดำหัวอธิการบดี พร้อมรับฟังคำสอนและคำอวยพรจากอธิการบดีต่อไป