Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ดอยคำ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพของชุมชนและเกษตรกรให้ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดย ภญ.กุลนิภา บุญศรี หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. รวมถึงการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ โดย นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุข ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี จำนวน 43 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ RELATED STORIES อบรมเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ดอยคำ 2022-07-22 Uncategorized Update MFU Wellness Center จับมือ ฟูจิฟิล์ม ออกหน่วยตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล 2022-07-06 Update ตรวจสุขภาพ ยินดีต้อนรับ กฟภ.และบุคลากร มฟล. ตรวจสุขภาพ 2022-06-14 […]

Categories
Update อบรมเพื่อให้ความรู้

ชาวนางแล ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล ได้จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมอบรมการดูแลตนเอง และติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ณ วัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล จึงได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรมประจำศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองและติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน และ กลุ่มที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย ช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้และการสาธิตแบบเวียนฐาน 1.สถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง […]

Categories
Update อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID -19

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแกนนำชุมชน, อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการในการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้เรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล กล่าวเปิดงาน และ ภญ. กุลนิภา บุญศรี และคุณณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย RELATED STORIES Uncategorized อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID -19 2022-05-11 Uncategorized อบรมเพื่อให้ความรู้ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ 2022-05-06 อบรมเพื่อให้ความรู้ Update ถวายวัคซีนแก่พระสงฆ์ใน จ.เชียงราย 2022-05-06 Update ตรวจสุขภาพ กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 2022-05-06 ตรวจสุขภาพ Update พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง […]

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์บริการสุขภาพฯร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ได้จัดโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในอำเภอเชียงของ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีแพทย์ผู้เชียวชาญด้านสมองมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และวิธีประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer (ภาวะสมองเสื่อม)                 สมองเสื่อม เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองถดถอยบกพร่องในด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจำ การตัดสินใจ การวางแผน และบริหารจัดการ การรับรู้รูปทรง และการกะระยะ การใช้ภาษา สมาธิ หรือ ความใส่ใจ ความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัว โดยมีผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคม แต่ต้องไม่มีภาวะเพ้อ โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชเรื้อรัง หรือ วิตกกังวลรุนแรงขณะวินิจฉัย ซึ่งการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมอาศัยข้อมูลจากประวัติทั้งจากผู้ป่วยและญาติที่อยู่ใกล้ชิดรู้จักผู้ป่วยเป็นอย่างดี การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจร่างกายทางระบบประสาท การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการตรวจทางประสาทจิตวิทยา                 สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน เนื้องอกสมอง โพรงน้ำในสมองขยายตัว โรคขาดฮาร์โมนต่อมไทรอยด์ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น […]

Categories
ตรวจสุขภาพ อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดโครงการ ติดตามภาวะสุขภาพ (Prediction) กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะเลือดจาง,การติดเชื้อของการประเมินลักษณะและปริมาณเม็ดเลือด โดยแจ้งผลจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และ อาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลนางแล เพื่อให้ได้รับการติดตามภาวะสุขภาพ โดยมีการประเมินเพื่อฉายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อวิเคราะห์และแปลผลโดยรังสีแพทย์ และประเมินความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น โดยใช้เครื่องตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram:EKG) และ ตรวจประเมินภาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะเลือดจาง,การติดเชื้อของการประเมินลักษณะและปริมาณเม็ดเลือด โดยแจ้งผลจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ RELATED STORIES Uncategorized กิจกรรมติดตามตรวจภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อผู้รับผลกระทบจาก PM 2.5 2022-05-06 Uncategorized Update พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 2022-04-20 […]

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์บริการสุขภาพฯได้จัดโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในอำเภอเชียงของ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมจำนวนทั้ง 30 คน และคัดกรองอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายน 2565 จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที RELATED STORIES อบรมเพื่อให้ความรู้ โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 2022-04-19 อบรมเพื่อให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้านไร้รัฐไร้สัญชาติ 2022-04-19 ตรวจสุขภาพ Update ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ให้ นศ.ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน LANNA Festival 2022-04-08 Update Update ต้อนรับคณะชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงราย (Chiang Rai Expat Group) […]

Categories
ตรวจสุขภาพ อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดกิจกรรม ตรวจความพร้อมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี สำหรับนักศึกษา มฟล. ที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อคัดกรองและป้องกันไม่ให้เกิดโรค ณ สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ตรวจสุขภาพ ( อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2565 จากนั้นให้นักศึกษากลับมาฟังผลตรวจในวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2565 จากสถิติรายงานทางห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพฯ ในส่วนของข้อมูลตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 398 คน ที่เรียนในสาขาวิชา (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้ตรวจเลือดประเมินสภาวะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus) พบว่ามีเพียงจำนวน 69 คน รายงานผลบวก (Positive) […]

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรม Fit with us season 2

กิจกรรมออกกำลังกาย Let’s workout รุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในวันแรกของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับการวัดองค์ประกอบร่างกาย Inbody เพื่อเก็บค่าองค์ประกอบต่างๆของร่างกาย เช่น ประมาณไขมัน กล้ามเนื้อ น้ำ เป็นต้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบหลังจากที่ได้เข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม โดยในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยกายออกกำลังกาย 3 ประเภท ได้แก่ 1.Circuiy training เป็นการออกกำลังโดยใช้พละกำลังของตัวเองเป็นหลัก ออกกำลังกาย 12 ฐาน 3 เซต 2.High Interval Intensive Training (HIIT) เป็นการออกกำลังแบบความเข้มข้นสูงโดยใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก ลูกบอล ดัมเบล เป็นต้น 3.Functional Training เป็นการออกกำลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อแต่ละส่วน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถเคลื่อนไหวหรือแสดงอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การดึง การแบก การเดิน […]

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะพร่องวิตามินดีในผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ

เมื่อวันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ได้ดำเนินโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะพร่องวิตามินดีในผู้สูงอายุ เพื่อตรวจประเมินภาวะสุขภาพและคัดกรองภาวะพร่องวิตามินดี ให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จากสถิติรายงานผลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุใน ปีงบ พ.ศ.2562 ของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกบาง 51.73 % และภาวะกระดูกพรุน 20 % ของจำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 100 คน ดังนั้น ศูนย์บริการสุขภาพฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินและพยากรณ์โรค ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการสุขภาพฯด้านการพยากรณ์โรค (Prediction) และตามพันธกิจด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค “กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะพร่องวิตามินดี เพื่อสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองก่อนเกิดการรุ่นแรงของโรค และสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างถูกต้อง สิงที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีภาวะพร่องวิตามินดี (ระดับกระดูกบาง, กระดูกพรุน) รู้จักวิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การล้ม การเคลื่อนไหวร่างกาย การยกของหนัก […]

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากสำหรับวัยทำงาน

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค กิจกรรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากสำหรับวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 23-25กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มวัยทำงาน บทความ : โรคมะเร็งคือความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่สามารถเจริญได้อย่างไม่จำกัดและทำลายเนื้อปกติโดยรอบ มะเร็งช่องปากเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่ง (พบได้ประมาณ 1.45-5.6% ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วร่างกาย และเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่ติด 1 ใน 10 ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง) โดยพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า (อาจเป็นเพราะผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า เช่น การชอบสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการละเลยไปตรวจสุขภาพร่างกาย แต่ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเดียวกันกับผู้ชาย จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในช่องปากได้สูงกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า) และมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และพบได้น้อยลงหลังจากอายุ 60 ปีไปแล้ว โรคมะเร็งในช่องปากแสดงด้วยอาการเจ็บปวดหรือก้อนเนื้อที่โตขึ้นในปากและไม่ดีขึ้นตามเวลา อวัยวะที่สามารถพบโรคมะเร็งในช่องปากได้แก้ ริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เนื้อพื้นปาก เพดานปาก และสามารถเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้ในช่วงต้นของการดำเนินโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในช่องปาก• การสูบบุหรี่หรือยาสูบ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่นั้นพบมะเร็งในช่องปากได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 6 เท่า• การเคี้ยวหมาก […]