อบรมเพื่อให้ความรู้

ทำอย่างไรไม่ให้แก่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม เสวนาให้วคามรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุม C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา และผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยากรถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ณ C5 Building อาคารพลเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนึกถึงความสำคัญในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค และได้อัปเดตความรู้ด้านการเลือกรับบริการสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและดูแลบุคคลรอบข้างได้ เพราะปัจจุบันกัญชานั้นยังไม่ได้ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในการใช้งาน ดังนั้นหากท่านใดจะนำไปใช้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามก็อาจจะไม่ดีนัก นอกจากว่าให้แพทย์เป็นผู้สั่ง 

อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา กำลังบรรยาประวัติศาตร์ของกัญชา
ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา

ภายในงานนอกจจากการเสวนาแล้ว ยังมีบูธต่างๆให้เลือกชม อาทิเช่น แพทย์แผนไทยได้นำน้ำต้มสมุนไพรมาแจก ถัดมาเป็นบูธของโภชนาการเรียกได้ว่ายกครัวกันมาเลยทีเดียวกับเมนูที่ชื่อว่าเมี้ยงดอกไม้ เป็นอาหารทานเล่นที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ยังมีบูธตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บูธตรวจเช็คพลังงานสุขภาพ จาก Thaidham Network และสุดท้ายบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ M Skin จากห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รพ.มฟล