สร้างเครือข่ายสุขภาพ

อบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ทางศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center ได้จัดอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 อ.เมืองเชียงราย ครั้งที่ 2 อ.เวียงชัย ครั้งที่ 3 อ.แม่จัน ครั้งที่ 4 อ.แม่สาย และ ครั้งที่ 5 อ.เชียงแสน โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสร้างแกนนำชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลในชุมชนแบบองค์รวม
เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังชาวบ้านของหมู่บ้านตนเองและเชิญชวนเให้ชาวบ้านทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทางศูนย์บริการสุขภาพมีความต้องการที่จะเน้นให้บริการและยกระดับความเป็นอยู่แก่ผู้สูงอายุด้วยการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อร่างกาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันใหม่เพื่อให้ส่งผลดีต่อตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *