Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จัดโดยศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคันกรองมะเร็งลำไส้จาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ คุณโสภณา ว่องทวี พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้เรื่อง มะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการดูแลผู้ป่วยก่อน – หลัง ทำหัตถการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยให้บริการสุขภาพ โดย คุณเบญญภา มุฆชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ ผลงานการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย คุณจีรพัฒน์ ไชยผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Last Post

สูตรน้ำ Infused water
Facebook0TwitterPinterest0LinkedinShare this…Infused water หรือน้ำหมักผลไม้ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ…

COVID-19 Infused water กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กิจกรรมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *