อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน

โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมโครงการบุคคลต้นแบบ มฟล. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น

โดยกิจกรรมเริ่มจากตรวจสุขภาพก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เจ้าหน้านำข้อมูลสุขภาพของแต่ละท่านไปประมวลผล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกแบบ ควบคุมแผนแล้วให้คำแนะนำการออกกำลังกายและอาหารของแต่ละท่าน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ทุกท่านจะได้ตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง เราหวังว่าทุกท่านจะทำสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใว ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำให้สำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *