อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จำนวน150คน โดยมี นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ บรรยายถึง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค และแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน3ฐาน ได้แก่ ฐานอาหาร โดยมีนักโภชนาการ ฐานออกกำลังกายโดยมี อาจารย์ นักศึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬา และฐานอารมณ์โดยมีเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *