อบรมเพื่อให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก และการเลือกบริโภคจากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในเด็กกลุ่มวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขและนักโภชนาการ บรรยายให้ความรู้

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงลดการเกิดโรคได้ เพราะฉะนั้นการอ่านฉลากอาหารก่อนรับประทานนั้นมีความสำคัญ

ตัวอย่างฉลากอาหาร

–    ชื่ออาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายทุกชนิดจะต้องแสดงชื่ออาหารบนฉลาก
ซึ่งเป็นการแสดงชื่อสามัญที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ ช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

–   วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่บริโภคนั้นไม่เก่าเก็บ ไม่หมดอายุ

–   ส่วนประกอบ บอกให้ทราบว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไร ในปริมาณเท่าใด มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ไม่ต้องการได้

–   ผู้ผลิต/ผู้แบ่งบรรจุ/ผู้นำเข้า เพื่อให้รู้ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า เวลาที่พบปัญหาการบริโภคที่เป็นข้อบกพร่องของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยได้

–   ปริมาณของอาหาร เพื่อให้รู้ปริมาณที่บรรจุ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเมื่อเปรียบเทียบต่างยี่ห้อกัน

–   เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เพื่อให้รู้แน่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

–   คำเตือน (ถ้ามี)เพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างอาจไม่เหมาะกับบุคคลบางประเภท เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

–  วิธีปรุงหรือวิธีใช้ (ถ้ามี) เพื่อให้รู้วิธีปรุง หรือวิธีใช้ ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน เช่น อาหารบางชนิดต้องให้ความร้อนตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดก่อนจึงจะบริโภคได้

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *