Update

ครบรอบ 1 ปี….MFU Wellness Center

โครงสร้างตึกทางทิศตะวันออก

ครบรอบ 1 ปี…. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
MFU Wellness Center (ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย

One thought on “ครบรอบ 1 ปี….MFU Wellness Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *