Update

แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง D1

ศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตระหนักถึงภัยจากค่าฝุ่นละอองpm2.5 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้แก่บุคคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยในการป้องกันฝุ่นละออง ณ โรงอาหาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสามารถมารับหน้ากากอนามัยได้ที่ รพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. – ศ. เวลา8.00 น. – 16.00 น. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *