Categories
Update อบรมเพื่อให้ความรู้

ชาวนางแล ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล ได้จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมอบรมการดูแลตนเอง และติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ณ วัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล จึงได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรมประจำศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองและติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน และ 
กลุ่มที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น.

โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย ช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้และการสาธิตแบบเวียนฐาน 1.สถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง 2.ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โภชนาการกับชีวิตประจำวัน 3.การออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย 4.สุขภาพจิตกับการตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสุขภาพฯ และในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดระบบการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง วางแผนกิจกรรม/การติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงและปิดท้ายด้วยการทำแบบประเมินหลังจากได้รับการอบรมเสร็จสิ้น โดยวิทยากรประจำศูนย์บริการสุขภาพฯและเข้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนางแล

RELATED STORIES

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ

HEALTH GUIDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *