Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ดอยคำ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพของชุมชนและเกษตรกรให้ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดย ภญ.กุลนิภา บุญศรี หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล. รวมถึงการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ โดย นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุข ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี จำนวน 43 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

RELATED STORIES

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ

HEALTH GUIDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *