เกี่ยวกับเรา

IMG_7987

พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

หัวหน้าแผนก
แผนกบริการทางการแพทย์
IMG_8231

น.ส.ปิยะนุช พูลวิวัฒน์

รักษาการแทน หัวหน้าแผนกบริการทางการแพทย์

แผนกวิชาการและบริการฝึกอบรม
59318035 เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี

ภญ.กุลนิภา บุญศรี

รักษาการแทน หัวหน้าแผนกวิชาการและบริการฝึกอบรม

แผนกบริหาร
IMG_8124

นางฐิตากานต์ วงศ์สวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริหาร

หัวหน้างาน
IMG_8069

น.ส.รุ่งนภา กล่อมแก้ว

หัวหน้างานตรวจสุขภาพ

IMG_8109

น.ส.พิมพ์ศิริ พรหมใจษา

หัวหน้างานวิชาการ

IMG_8091

น.ส.นภารัตน์ ก้อนสิน

หัวหน้างานจัดการทั่วไป

59318035 เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี

ภญ.กุลนิภา บุญศรี

หัวหน้างานเภสัชกรรม

APPLE

น.ส.พรพรรณ ปันทอง

หัวหน้างานบริการฝึกอบรมด้านสุขภาพ

IMG_8010

นางมัทนา พงษ์สนั่น

หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ

แผนพัฒนาของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและขยายระบบบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรตามหลักวิชาการแพทย์ โดยการผสมผสานและบูรณาการร่วมกัน (Integrative Medicine) ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ชะลอวัยและศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน
 2. เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ
 3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ
 5. ลดการเจ็บป่วยของประชาชนทั่วไปและตรวจประเมินสุขภาวะและการเจ็บป่วยตามกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

    โดยกำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเผยแพร่อบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี การบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการทำให้เกิด ต้องมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สามารถใช้เป็นกลไกในการกำกับติดตามให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนผังแสดงจุดยืนของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน

ปณิธาน “สุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

วิสัยทัศน์  ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยในเขตภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Promotion

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคของประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน มีสุขภาพดี ทุกช่วงวัยของอายุ

Prevention

การป้องกันการเกิดโรค สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยสามารถดูแลและสร้างความเข้มแข็งของร่างกายได้ด้วยตนเอง

Prediction

การตรวจสุขภาพเพื่อการคัดกรอง ลดอัตราความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและขยายระบบบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรตามหลักวิชาการแพทย์ โดยการผสมผสานและบูรณาการร่วมกัน (Integrative Medicine) ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ชะลอวัยและศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน
 2. เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ
 3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ
 5. ลดการเจ็บป่วยของประชาชนทั่วไปและตรวจประเมินสุขภาวะและการเจ็บป่วยตามกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

ภารกิจหลัก

 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคของประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน มีสุขภาพดี ทุกช่วงวัยของอายุ
 2. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 3. ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยสามารถดูแลและสร้างความเข้มแข็งของร่างกายได้ด้วยตนเอง
 4. ลดอัตราความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของแพทย์พยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยลดลง
 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพิ่มผลผลิตในการทำงานของคนในชาติ
 6. งานรวบรวมและประเมินสุขภาพ