เกี่ยวกับเรา

พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

หัวหน้าแผนก
แผนกบริการทางการแพทย์

น.ส.ปิยะนุช พูลวิวัฒน์

รักษาการแทน หัวหน้าแผนกบริการทางการแพทย์

แผนกวิชาการและบริการฝึกอบรม

ภญ.กุลนิภา บุญศรี

รักษาการแทน หัวหน้าแผนกวิชาการและบริการฝึกอบรม

แผนกบริหาร

นางฐิตากานต์ วงศ์สวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริหาร

หัวหน้างาน

น.ส.รุ่งนภา กล่อมแก้ว

หัวหน้างานตรวจสุขภาพ

น.ส.พิมพ์ศิริ พรหมใจษา

หัวหน้างานวิชาการ

น.ส.นภารัตน์ ก้อนสิน

หัวหน้างานจัดการทั่วไป

ภญ.กุลนิภา บุญศรี

หัวหน้างานเภสัชกรรม

น.ส.พรพรรณ ปันทอง

หัวหน้างานบริการฝึกอบรมด้านสุขภาพ

นางมัทนา พงษ์สนั่น

หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ

แผนพัฒนาของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและขยายระบบบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรตามหลักวิชาการแพทย์ โดยการผสมผสานและบูรณาการร่วมกัน (Integrative Medicine) ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ชะลอวัยและศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน
 2. เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ
 3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ
 5. ลดการเจ็บป่วยของประชาชนทั่วไปและตรวจประเมินสุขภาวะและการเจ็บป่วยตามกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

    โดยกำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเผยแพร่อบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี การบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการทำให้เกิด ต้องมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สามารถใช้เป็นกลไกในการกำกับติดตามให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนผังแสดงจุดยืนของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน

ปณิธาน “สุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

วิสัยทัศน์  ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยในเขตภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Promotion

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคของประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน มีสุขภาพดี ทุกช่วงวัยของอายุ

Prevention

การป้องกันการเกิดโรค สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยสามารถดูแลและสร้างความเข้มแข็งของร่างกายได้ด้วยตนเอง

Prediction

การตรวจสุขภาพเพื่อการคัดกรอง ลดอัตราความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและขยายระบบบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรตามหลักวิชาการแพทย์ โดยการผสมผสานและบูรณาการร่วมกัน (Integrative Medicine) ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์ชะลอวัยและศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน
 2. เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ
 3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ
 5. ลดการเจ็บป่วยของประชาชนทั่วไปและตรวจประเมินสุขภาวะและการเจ็บป่วยตามกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

ภารกิจหลัก

 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคของประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน มีสุขภาพดี ทุกช่วงวัยของอายุ
 2. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 3. ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยสามารถดูแลและสร้างความเข้มแข็งของร่างกายได้ด้วยตนเอง
 4. ลดอัตราความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของแพทย์พยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยลดลง
 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพิ่มผลผลิตในการทำงานของคนในชาติ
 6. งานรวบรวมและประเมินสุขภาพ