ติดต่อเรา

Contact Us

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคารชั่วคราวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFU WELLNESS CENTER

เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 05 3917 717
wellness-center@mfu.ac.th