คลินิกวัคซีน

รายการวัคซีนป้องกันโรคที่ให้บริการ

วัคซีน ราคา กลุ่มอายุ16-26ปี กลุ่มอายุ27-64ปี กลุ่มอายุ65ปีขึ้นไป หมายเหตุ
1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ 400 บาท ฉีดทุกปี 1 เข็ม ฉีดทุกปี 1 เข็ม ฉีดทุกปี 1 เข็ม
2.วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 163 บาท ฉีดเดือนที่ 0,1 และ6 (3 เข็ม) ฉีดเดือนที่ 0,1 และ6 (3 เข็ม) ฉีดเดือนที่ 0,1 และ6 (3 เข็ม) Package 3 เข็ม 750 บาท *ต้องมีการตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการได้รับวัคซีน
3.วัคซีนบาดทะยัก DT 32 บาท ฉีดทุก10 ปี 1 เข็ม ฉีดทุก10 ปี 1 เข็ม ฉีดทุก10 ปี 1 เข็ม
4.วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ Tdap 880 บาท ให้วัคซีนTdap 1 เข็ม ให้วัคซีนTdap 1 เข็ม ให้วัคซีนTdap 1 เข็ม
5.วัคซีนอีสุกอีใส 900 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 เข็ม *ต้องมีการตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
6.วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 221 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 เข็ม
7.วัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์ 2,601 บาท ฉีดเดือนที่ 0,2 และ6 (3 เข็ม) ชาย และ หญิง *package 2เข็ม = 6,000 บาท * package 3เข็ม= 7,800บาท
8.วัคซีนนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ ชนิดคอนจูเกต 2,484 บาท 1 เข็ม
9.วัคซีนนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ชนิดพลีแซคคาไรด์ 1,130บาท 1 เข็ม *ต้องฉีดวัคซีนนิวโมคอคคัส13 สายพันธุ์ชนิดคอนจูเกตมาก่อน
10.วัคซีนงูสวัด 5,181 บาท อายุ 60 ปีขึ้นไป 1 เข็ม 1เข็ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ต้องการรับคำปรึกษา โทรศัพท์ 0 5391 7529 คลินิกวัคซีน ศูนย์บริการสุขภาพฯ

คำแนะนำหลังฉีดวัคซีน

-ควรเฝ้าสังเกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที

-บริเวณที่ฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวด บวมแดง ร้อน

-หลังจากฉีดวัคซีนหากมีไข้ สามารถรับประทานยาลดไข้ได้ แต่ไม่แนะนำให้รับประทานยาลดไข้เพื่อป้องกัน 

เพราะพบว่าอาจทำให้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนลดลง

-ควรได้รับการฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

หากมีอาการดังต่อไปนี้หลังรับวัคซีน ให้รีบพบแพทย์ รพใกล้บ้าน

-อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

-คลื่นไส้ อาเจียน

-อาการอื่นๆเช่น ท้องเสีย