โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

พันตำรวจโทหญิง บุญทิวา บุญยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7718 • boontiva.boo@mfu.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

น.ส.ปิยะนุช พูลวิวัฒน์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการด้านสุขภาพ

7517 • piyanut.poo@mfu.ac.th

นางฐิตากานต์ วงศ์สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

7721 • thitakarn.won@mfu.ac.th

เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม

7536 • kulnipa.boo@mfu.ac.th

บุคลากรของเรา

ฝ่ายบริการด้านสุขภาพ

งานตรวจสุขภาพ

งานเทคนิคการแพทย์

น.ส.รินดา สุตะวงค์

นักเทคนิคการแพทย์

7517 • rinda.sut@mfu.ac.th

นายรัฐศาสตร์ สารลิขิต

พนักงงานห้องปฏิบัติการ

7517 • rattasart.san@mfu.ac.th

งานรังสีวิทยา

น.ส.นวิมล จำกัด

นักรังสีเทคนิค

7515 • nawimol.jam@mfu.ac.th

นางธนพร มูลจ้อย

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

7515 • tanaporn.moo@mfu.ac.th

น.ส.เนตรนภา นัยติ๊บ

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

7515 • netnapha.nai@mfu.ac.th

งานเภสัชกรรมและศูนย์วัคซีน

นางอัมภวรรณ์ ใจเผิน

พนักงงานเภสัชกรรม

7536 • umpawan.jai@mfu.ac.th

นายกรชวัตร ชลอยเมฆ

ผู้ช่วยพยาบาล

7536 • kornchawat.cha@mfu.ac.th

งานเวชศาสตร์ชะลอยวัยและความงาม

งานโภชนาการ

นางนันทวัน คล้ายทอง

นักโภชนาการ

โทร. 7728 • nunthawan.kla@mfu.ac.th

น.ส.พรพิมล ศิลชัย

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

โทร 7728 • pornphimon.sin@mfu.ac.th

น.ส.สุดาพร ก้างออนตา

พนักงานบริการ

โทร 7577 • sudaporn.kan@mfu.ac.th

นางอำภา ปัญโญวาด

พนักงานบริการ

โทร 7562 • ampa.pan@mfu.ac.th

งานบ้านเด็กเล็ก

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม

งานวิชาการ

นายเศรษฐา คุณธรรม

นักโภชนาการ

โทร. 7719 • setha.kun@mfu.ac.th

น.ส.รักษิณา สังข์แสง

พยาบาลวิชาชีพ

โทร 7575 • raksina.sun@mfu.ac.th

น.ส.ธนัชพร มิตรวงษา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทร 7531 • tanuchporn.mit@mfu.ac.th

งานบริการฝึกอบรมด้านสุขภาพ

น.ส.พรพรรณ ปันทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร. 7568 • pornpun.pun@mfu.ac.th

งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7569 • narongsak.tha@mfu.ac.th

งานประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ

นายเอกศิษฎ์ เสาร์ฝั้น

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7719 • ekkasit.sao@mfu.ac.th

งานจิตกายา

น.ส.อภิญญา ดาสา

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร 7568 • apinya.das@mfu.ac.th

ฝ่ายบริหาร

งานจัดการทั่วไป

น.ส.นภารัตน์ ก้อนสิน

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7708 • naparat.kon@mfu.ac.th

น.ส.กาญจนา สนชาวไพร

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7720 • kanjana.son@mfu.ac.th

น.ส.ระวีวรรณ วงศ์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7717 • raweewan.won@mfu.ac.th

นายชนากานต์ จัดพล

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7726 • chanakarn.jud@mfu.ac.th

งานการเงินและงบประมาณ

งานพัสดุ

นายจิระพงศ์ ปราณี

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7725 • jirapong.pra@mfu.ac.th

นายนวพรรษ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7725 • nawapat.pan@mfu.ac.th

นางแสงระวี กันทากาศ

พนักงานธุรการ

โทร 7713 • sangrawee.kan@mfu.ac.th

งานเวชระเบียนและเวชสถิติ

นายพิทักษ์ ติยะกว้าง

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7641 • pithak.tiy@mfu.ac.th

น.ส.พัชราภรณ์ เรือนคำ

ผู้ช่วยพยาบาล

โทร 7562 • patcharaporn.rua@mfu.ac.th

งานสนับสนุนบริการ

นายสุรพงษ์ หล่อทอง

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7727 • surapong.lot@mfu.ac.th

นายอิ่นคำ วงศ์สุวรรณ

พนักงานขับรถ

โทร 7535 • inkham.won@mfu.ac.th

Back to top