บุคลากร

ประจำศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7712 • tawatchai.api@mfu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่าย

นางฐิตากานต์ วงศ์สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

7721 • thitakarn.won@mfu.ac.th

หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนาชีวิต

เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

7536 • kulnipa.boo@mfu.ac.th

น.ส.ปิยะนุช พูลวิวัฒน์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการด้านสุขภาพ

7517 • piyanut.poo@mfu.ac.th

บุคลากรของเรา

ฝ่ายบริหาร

งานจัดการทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานบุคลากร

งานอาคารและสถานที่

น.ส.กาญจนา สนชาวไพร

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7720 • kanjana.son@mfu.ac.th

น.ส.ฤทัยภัคร์ ผ่องใส

เจ้าหน้าที่บริหาร

7708 • ruthaipak.pho@mfu.ac.th

นายชนากานต์ จัดพล

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7726 • chanakarn.jud@mfu.ac.th

นายสุรพงษ์ หล่อทอง

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7727 • surapong.lot@mfu.ac.th

งานพัสดุ

นายจิระพงศ์ ปราณี

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7725 • jirapong.pra@mfu.ac.th

นายนวพรรษ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7725 • nawapat.pan@mfu.ac.th

นางแสงระวี กันทากาศ

พนักงานธุรการ

โทร 7713 • sangrawee.kan@mfu.ac.th

งานการเงินและบัญชี

งานระบบสารสนเทศ

นายพิทักษ์ ติยะกว้าง

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 7641 • pithak.tiy@mfu.ac.th

ฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนาชีวิต

งานบริการตรวจสุขภาพ

งานฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

น.ส.ธนัชพร มิตรวงษา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทร 7531 • tanuchporn.mit@mfu.ac.th

งานเวชศาสตร์ชะลอยวัยและความงาม

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

งานพัฒนาองค์ความรู้

งานติดตามประเมินผลและสถิติ

งานพัฒนาคุณภาพ

งานการตลาดและพัฒนาเครือข่าย

น.ส.รักษิณา สังข์แสง

พยาบาลวิชาชีพ

โทร 7575 • raksina.sun@mfu.ac.th

นายเศรษฐา คุณธรรม

นักโภชนาการ

โทร. 7719 • setha.kun@mfu.ac.th

น.ส.อภิญญา ดาสา

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร 7568 • apinya.das@mfu.ac.th

นายเอกศิษฎ์ เสาร์ฝั้น

เจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 7719 • ekkasit.sao@mfu.ac.th

งานฝึกอบรมและเผยแพร่

น.ส.พรพรรณ ปันทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร. 7568 • pornpun.pun@mfu.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมสาร

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร 7569 • narongsak.tha@mfu.ac.th

งานโภชนาการ

นางนันทวัน คล้ายทอง

นักโภชนาการ

โทร. 7728 • nunthawan.kla@mfu.ac.th

น.ส.พรพิมล ศิลชัย

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

โทร 7728 • pornphimon.sin@mfu.ac.th

น.ส.สุดาพร ก้างออนตา

พนักงานบริการ

โทร 7577 • sudaporn.kan@mfu.ac.th

นางอำภา ปัญโญวาด

พนักงานบริการ

โทร 7562 • ampa.pan@mfu.ac.th

ฝ่ายสนับสนุนการบริการ

งานเวชระเบียนและเวชสถิติ

น.ส.พัชราภรณ์ เรือนคำ

ผู้ช่วยพยาบาล

โทร 7562 • patcharaporn.rua@mfu.ac.th

งานเทคนิคการแพทย์

น.ส.รินดา สุตะวงค์

นักเทคนิคการแพทย์

7517 • rinda.sut@mfu.ac.th

นายรัฐศาสตร์ สารลิขิต

พนักงงานห้องปฏิบัติการ

7517 • rattasart.san@mfu.ac.th

งานรังสีวิทยา

น.ส.นวิมล จำกัด

นักรังสีเทคนิค

7515 • nawimol.jam@mfu.ac.th

นางธนพร มูลจ้อย

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

7515 • tanaporn.moo@mfu.ac.th

น.ส.เนตรนภา นัยติ๊บ

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

7515 • netnapha.nai@mfu.ac.th

งานเภสัชกรรมและศูนย์วัคซีน

นางอัมภวรรณ์ ใจเผิน

พนักงานเภสัชกรรม

7536 • umpawan.jai@mfu.ac.th

นายกรชวัตร ชลอยเมฆ

ผู้ช่วยพยาบาล

7536 • kornchawat.cha@mfu.ac.th

น.ส.จิตติมา จุฬาวังฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โทร 7529 • chittima.chu@mfu.ac.th

น.ส.นฤมล โพธิ

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

โทร 7537 • narumon.pot@mfu.ac.th

งานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

งานจ่ายกลาง

งานยานพาหนะและบริการผู้ป่วย

นางศรีออน ศรีบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

โทร 7513 • srion.sri@mfu.ac.th

น.ส.รุ่งทิวา โนวังหาร

ผู้ช่วยพยาบาล

โทร 7529 • rungtiwa.now@mfu.ac.th

นายอิ่นคำ วงศ์สุวรรณ

พนักงานขับรถ

โทร 7535 • inkham.won@mfu.ac.th

นายชนะ จันทาคำ

พนักงานขับรถ

โทร 7535