ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

CHECK LIST (doc.)

CHECK LIST (pdf.)

เอกสารแนบใบเบิกสำรองจ่าย ใบสรุปค่าใช้จ่าย

เอกสารแนบใบคืนเงินทดรอง ใบสรุปค่าใช้จ่าย

เอกสารแนบใบยืมเงินทดรองประมาณการค่าใช้จ่าย

แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ใบเบิกเงินสำรองจ่าย (doc.)

ใบเบิกเงินสำรองจ่าย (pdf.)

ใบรับรองการจ่ายเงิน

ใบสำคัญรับเงิน

ขอสำเนา User และ Password เข้าระบบเงินเดือนออนไลน์

ขออนุมัติขั้นตอนการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ตัวอย่าง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองจ่ายค่าสมาชิกการทดสอบความชำนาญ

ตัวอย่างเอกสารแนบเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

ลิงค์จองออนไลน์

แบบฟอร์มการจองรถตู้

การติดตามงานแจ้งซ่อมบำรุง

ตารางจองรถ / ตรวจสอบการจองรถ

ลิงค์ขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ

แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ตารางงาน

แบบประเมินความพึงพอใจ