เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์แบบบูรณาการ) และศูนย์บริการสุขภาพฯ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ

บุคลากร

ศูนย์บริการสุขภาพเป็น 1 ใน 3 หน่วยงานของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และศูนย์บริการสุขภาพฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย มีภารกิจการให้บริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพหน่วยบริการ