วัตถุประสงค์

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย มีภารกิจการให้บริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพหน่วยบริการ ได้แก่ งานศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกวัคซีน คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็กและห้องออกกำลังกาย นั้น เนื่องจากปัจจุบันอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงใช้อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสำนักงานชั่วคราว

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ที่ตั้ง : สำนักงานชั่วคราว ( อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง )
333 หมู่ 1 ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7717

จำนวนผู้เข้ารับบริการ

ตั้งแต่ ต.ค.2563 – ก.ย. 2564 

0
ด้านบริการสุขภาพ (คน)
0
ด้านบริการวิชาการ (คน)

คิดเป็นเปอร์เซนต์จากแผนการดำเนินงาน

ด้านบริการสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ 83.83%
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและผิวหนัง 100%
ศูนย์วัคซีนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 86.32%
งานกายภาพและฟื้นฟู(ห้องออกกำลังกาย) 49.6%
งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็ก 94.5%
ด้านบริการวิชาการ
โครงการและกิจกรรม 100%

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร (Wellness hub) แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นเลิศ

ปณิธาน

สืบสานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9“...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วยและเมื่อสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเน้นแต่ผู้สร้างมิใช่ ผู้ถ่วงความเจริญ...” (พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2522)

แนวทาง การดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริม(Promotion) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสร้างผู้นำด้านสุขภาพ ในชุมชน และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ให้สามารถดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง ด้านการป้องกัน(Prevention) ส่งเสริมให้ประชาชนปรับ พฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยการฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้องในทุกระดับ และทุกอาชีพ ด้านการพยากรณ์โรค (Prediction) มุ่งเน้นการประเมิน สุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อคัดกรองหา รอยโรค หรือแนวโน้มที่จะเกิดโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง เพื่อให้ การรักษาอย่างทันเวลา ลดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือลดความ รุนแรงของโรค อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและ ไม่เป็นภาระของสังคม

 • หลักการและเหตุผล

 • 1. ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็ง

 • 2. รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 • 3. ศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและ วิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับ ประชาชนทุกช่วงวัย

 • พันธกิจ

 • 1. สร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพชั้นนำ

 • 2. เป็นศูนย์กลางการดูแลและพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ

 • 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ

 • 4. ลดภาระการดูแลผู้เจ็บป่วย โดยลดอัตราการเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล

 • 5. สร้างรายได้จากการบริการสุขภาพ

 • วัตถุประสงค์

 • 1.เพื่อให้เป็นหน่วยงานพัฒนาและขยายระบบบริการด้านสุขภาพ

 • 2.เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ

 • 3.ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านสุขภาพ

 • 4.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และผู้สูงอายุ

 • 5.ตรวจประเมินสุขภาวะและการเจ็บป่วยตามกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง