ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้านที่ 1 การให้บริการ
4.24
ด้านที่ 2 ผู้ให้บริการ
4.32
ด้านที่ 2 ผู้ให้บริการ
4.33
0
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม