ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้านที่ 1 การให้บริการ

1.การบริการรวดเร็วประทับใจ
4.98
2.มีขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
4.96
3.ท่านได้รับบริการตามความต้องการ
4.97

ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่

4.เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลท่านชัดเจนเป็นประโยชน์
4.98
5.เจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะความชำนาญ
4.98
6.เจ้าหน้าบริการด้วยกริยา วาจาสุภาพ
4.98
7.เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม
4.99
8.เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
4.98

ด้านที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

9.บริการทีได้รับเป็นประโยชน์ต่อท่าน
4.98
10.ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
4.98
0
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม(ข้อ 1-10)

ผลการดำเนินงาน : คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ได้ 4.98 คะแนน (คุณภาพการให้บริการระดับดีมาก)