Media library

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย