อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

line

กิจกรรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากสำหรับวัยทำงาน

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการโครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค...

Read More

กิจกรรมโปรแกรมบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพและจิตทุกช่วงวัย กิจกรรมโปรแกรมบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน(การแพทย์แผนปัจจุบัน/การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนจีน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ป่วยในกลุ่มปวดศีรษะไมเกรนสามารถลดภาวะการเจ็บและมีความรู้ในการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนที่รุนแรงและเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการ...

Read More

ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก และการเลือกบริโภคจากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในเด็กกลุ่มวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ...

Read More

ให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน...

Read More

Workshop คิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีแคลต่ำ

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน โครงการบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...

Read More

บริการอบรมหลังการตรวจสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 เชียงราย

งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการอบรมในหน่วยงานหลังการตรวจสุขภาพ กับศูนย์บริการสุขภาพฯ เน้นให้ความรู้5อันดับโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพ...

Read More

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน

โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมโครงการบุคคลต้นแบบ มฟล. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี...

Read More

MFU WELLNESS CENTER’s Health Coaching ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางสร้างเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย...

Read More

การเตรียมความพร้อมสู่การวิ่งอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่การวิ่งอย่างมีคุณภาพ” ขึ้นเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการวิ่งอย่างถูกวิธี...

Read More

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย