สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ

line

ศูนย์บริการสุขภาพเดินหน้าสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพภายในจังหวัดเชียงราย

ศูนย์บริการสุขภาพ ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม โดยมีนายณรงศักดิ์ ธรรมสาร เป็นตัวแทนเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านวิชาการ...

Read More

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย