ตรวจสุขภาพ

line

โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคให้แก่พระสงฆ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในโครงการโดย...

Read More

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย