MFU Wellness Check Up

งานตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในทุกช่วงวัย โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกันอีกทั้งยังเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมดูแลร่างกายให้ฟิต พิชิต COVID-19

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันพ่อแห่งชาติ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สุขภาพดี จะอยู่กับคุณตลอดไป

MFU WELLNES CENTER

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5391 7537