ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาใหม่รับการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการสุขภาพฯ (MFU Wellness Center) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ในมอ) ตามวันเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. [New students are required to have physical examination from 9 – 12 MAy 2022 at Mae Fah Luang University, Integrative Medicine Hospital (located in the campus) following the day from registering in Google Form from 09.00 a.m. to 3.00 p.m.]

MFU Wellness Checkup

ข้อปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพฯ (Wellness Center) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [The regulations of medical examination according to the measures of MFU Wellness Center. To prevent the spread of Covid-19, students must follow the precaution rigorously.]

 1. เอกสารที่ต้องเตรียม
          – บัตรประชาชน หรือ passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 2. การเตรียมตัว
          – การแต่งกายเข้ารับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม
          – ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

       2.2  การแต่งกายสำหรับการเอกซเรย์
               –  นักศึกษาหญิง กรุณาสวม sport bra ที่ไม่มีโครงเหล็ก ไม่มีตะขอ (ไม่มีส่วนของโลหะ)  ไม่ใส่สร้อยคอ
               –  นักศึกษาชาย ไม่ใส่สร้อยคอ หรือวัตถุที่เป็นโลหะ

 1. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
  งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร(MFU Wellness Center) ให้บริการการตรวจสุขภาพตามที่นักศึกษาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (จำกัดชั่วโมงละ 20 คน) ตามมาตรป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

       3.1 ก่อนเข้ารับบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
               3.1.1 Scan QR Code แบบคัดกรองโควิด 19 และ Scan QR Code ไทยชนะ(หน้าห้องเวชระเบียน)
               3.1.2 ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการหากสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2 ครั้ง (วัดห่างกัน 10 นาที) ส่งพบพยาบาลเพื่อซักประวัติเพิ่มเติม
           3.2 รับเอกสารและอุปกรณ์การตรวจสุขภาพ ณ จุดลงทะเบียน
           3.3 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ก่อนพบพยาบาลเพื่อซักประวัติและบันทึกลงคอมพิวเตอร์
           3.4 ตรวจสุขภาพตามขั้นตอนที่กำหนดของแต่ละสำนักวิชา
           3.5 พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

 1. ระยะเวลาการตรวจสุขภาพใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 2. นักศึกษาจะต้องใช้เจลล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่ทุกแผนก
 3. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ขณะเข้ารับการตรวจแผนกต่าง ๆ
 4. นักศึกษาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 5. บริการรถไฟฟ้าเริ่ม 07.30 น.เป็นต้นไป รถออกทุก 30 นาทีต่อเที่ยว (9.30 – 10.30 น.รถไฟฟ้าหยุดพักบริการ)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางวนิดา วงศ์วิจิตร พยาบาลวิชาชีพ งานตรวจสุขภาพ MFU wellness center      

เบอร์โทรศัพท์ 053 – 917575,  053 917529

1. Requirements

     1.1 A copy of identification card or passport

2. Preparation

     2.1 Wear appropriate dress code

          – Student Uniform or formal clothes

     2.2 For X-ray procedure

          – For female, please wear sport bra with no metal pieces and do not wear any accessories

          – For male, no necklace or metal accessories

3. Physical Examination Procedure

MFU Wellness Center will service physical examination only students who have registered from website (the time duration per hour is 20 students according to the measures of prevention of the COVID-19 pandemic).

     3.1 Before receiving our services at MFU Wellness Center

           3.1.1 Scan QR Code for Covid-19 screening and Scan QR Code Thaichana (in front of Medical Record Department)

           3.1.2 Take the temperature before receiving our service. If the temperature is higher than 37.5 degree Celcius in both two times of taking (10 minutes               between each round), you are not allow to have the physical examination and you will be  taken  to see a nurse for more  history

     3.2 Get documents and equipments for physical examination at registration point

     3.3 Weigh, measure blood pressure before meeting a nurse to take medical history and recording onto a computer

     3.4 Taking physical examination following procedures of each department

     3.5 Seeing a doctor for checking up

4. It may takes approximately 1-2 hours in physical examination

5. Students are required to wash hands with alcohol gel every time receiving services from our staff

6. Keep a safe space between yourself and other people (social distancing ) while receiving our services

7. Students are required to wear mask all the time

8. Electric buses service starts from 07.30 a.m.The buses leave every 30 minutes and stop serving from 09.30-10.30

If you have any question, please contact Mrs. Wanida Wongwichit (registered nurse at MFU wellness center)

Tel. 053-917575, 053-917529

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 [23.59 น.]

You can register from now until 7 May 2022 [23.59 p.m.]

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ

งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร(MFU Wellness Center) ให้บริการการตรวจสุขภาพตามที่นักศึกษาลงทะเบียน ตามมาตรป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ลงทะเบียน

Register for Checkup

MFU Wellness Center will service physical examination only students who have registered.

REGISTER