บริการวิชาการและฝึกอบรม

อบรมส่งเสริมให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรค โดยให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพ
ที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินและติดตามพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย,
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน,ศาสตร์ชะลอวัย, โภชนบำบัด, กายภาพบำบัด และจิตบำบัด

สื่อออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ผ่านมาทางศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการฝึกอบรม จากเดิมเปลี่ยนเป็น
ให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทาง Facebook fanpage, Youtube และ Instagram ภายใต้ชื่อ MFU Wellness Centerโดยเนื้อหาที่นำเสนอประกอบไปด้วย

คลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 โดย อาจารย์ประจำสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์แพทย์ ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานโภชนาการ สาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆได้ที่บ้านโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

งานกายภาพและฟื้นฟู จัดทำคลิปวิดีโอสอนออกกำลังกายสำหรับวัยทำงานและผู้สูงวัย

และงานจิตตกายา ส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Click HereYOUTUBE
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ หรือต้องการติดต่องานวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพ โทรศัพท์ 0 5391 7724 ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม
MFU Wellness Center
#Health Training