ขั้นตอน การแจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ.

1. สแกน QR CODE ของเครื่องมือแพทย์ที่ชำรุด
2. ใส่ Username : MCH5WELL Password : 1234

3. กด Submit
4. เลือกเมนู Repair
5. กรอกรำยละเอียดการแจ้งซ่อม
     5.1 Sender = หน่วยงานที่แจ้งซ่อม
     5.2 Coordinator = ชื่อผู้แจ้งซ่อม
     5.3 Position = ตำแหน่งผู้แจ้งซ่อม
     5.4 Phone = เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
6. Cause of failure = อาการที่เครื่องมือแพทย์ชำรุด(เสีย)
7. กด Submit เพื่อยืนยันการแจ้งซ่อม